Home » About Yoga » Invocation to Patanjali

Invocation to Patanjali

 - Shardana Yoga Ashraya


Yogena cittasya padena vacam
Malam sharirasya ca vaidyakena
Yo 'pakarottam pravaram muninam
Patanjalim pranjaliranato 'smi

Abahu purushakaram
Shankacakrasi dharinam
Sahasra shirasam svetam
Pranamami patanjalim

Yastyaktva rupamadyam prabhavati jagato 'nekadhanugrahaya
Praksinaklesarashirvishamavishadharo 'nekavaktra subhogi
Sarvajnanaprasutirbhujagaparikarah pritaye yasya nityam
Devohishah sa vovyatsitavimalatanuryogado yogayuktah
Shardana Yoga Ashraya

Utthita Trikonasana

Shardana Yoga Ashraya

Utthita Parsvakonasana

Shardana Yoga Ashraya

Ardha Chandrasana

Shardana Yoga Ashraya

Parsvottanasana

Shardana Yoga Ashraya

Adho Mukha Svanasana

Shardana Yoga Ashraya

Shirshasana

Shardana Yoga Ashraya

Uttanasana

Shardana Yoga Ashraya

Halasana