Home » About Yoga » Invocation to Patanjali

Invocation to Patanjali

 - Sundararaja Yogashraya


Yogena cittasya padena vacam
Malam sharirasya ca vaidyakena
Yo 'pakarottam pravaram muninam
Patanjalim pranjaliranato 'smi

Abahu purushakaram
Shankacakrasi dharinam
Sahasra shirasam svetam
Pranamami patanjalim

Yastyaktva rupamadyam prabhavati jagato 'nekadhanugrahaya
Praksinaklesarashirvishamavishadharo 'nekavaktra subhogi
Sarvajnanaprasutirbhujagaparikarah pritaye yasya nityam
Devohishah sa vovyatsitavimalatanuryogado yogayuktah
Sundararaja Yogashraya

Utthita Trikonasana

Sundararaja Yogashraya

Utthita Parsvakonasana

Sundararaja Yogashraya

Ardha Chandrasana

Sundararaja Yogashraya

Parsvottanasana

Sundararaja Yogashraya

Adho Mukha Svanasana

Sundararaja Yogashraya

Shirshasana

Sundararaja Yogashraya

Uttanasana

Sundararaja Yogashraya

Halasana